STATUTEN
     
     
 

Deel I: PRINCIPES

Artikel 1: benaming en doelstelling

De partij, de ‘Vlaamse Christen Partij' (afgekort VCP) heeft tot doel een politieke actie gebaseerd op christelijke waarden, die ook universele waarden zijn, te bevorderen. De principes uitgelegd in het bijgaande manifest maken integraal deel uit van deze statuten.

Deel II: DE LEDEN

Artikel 2: voorwaarden om lid te worden

Het lidmaatschap staat open voor iedere persoon die minstens de leeftijd van 16 bereikt heeft en akkoord gaat met deze statuten. Het lidmaatschap wordt verworven nadat de hoofdzetel van de partij het aanmeldingsformulier en het lidgeld ontvangen heeft. De betaling van het lidgeld geldt voor een volledig kalenderjaar en geeft het lid stemrecht gedurende het jaar waarvoor lidgeld betaald is. Dit stemrecht blijft geldig gedurende  de 6 maanden volgend op het jaar waarvoor lidgeld werd betaald. Het bedrag van het lidgeld wordt bepaald door de Vlaamse koepel.

Artikel 3: rechten toegekend aan de leden

Lidmaatschap van de partij geeft recht op :

 1. informatie over de activiteiten van VCP;
 2. deelname aan het actieve leven van de partij;
 3. om zich kandidaat te stellen voor de interne functies van VCP en hiervoor te stemmen;
 4. lid met stemrecht te zijn op de vergaderingen van zijn lokale afdeling, van zijn district, van zijn provincie en op de vlaamse vergaderingen van VCP
 5. Dit stemrecht wordt pas toegekend na het verstrijken van een termijn van drie maanden na ontvangst van het lidgeld.
Artikel 4: Plichten van de leden

Lidmaatschap betekent :

 1. de principes van het politiek project van VCP respecteren en geen enkele publieke positie innemen die het partijprogramma, goedgekeurd door haar instanties en bekendgemaakt aan de kiezers, ingaat;
 2. vertrouwelijk omgaan met de interne debatten en zich schikken naar de beslissingen genomen door de bestuursorganen;
 3. de taken verbonden aan een in- of extern mandaat correct en met respect voor de collegialiteit uit te voeren;
 4. het werk, uitgevoerd in het kader van een publiek mandaat, minstens éénmaal per jaar te rapporteren aan de vergadering van zijn kiesdistrict.  De mandataris staat 40% van zijn loon af aan de partijkas.Daarenboven moet een verkozen mandataris jaarlijks een ontmoeting met de burger organiseren om zijn activiteiten te benadrukken en in de verf te zetten;
 5. de opgenomen politieke mandaten ter beschikking van de partij te stellen op het moment dat men zijn lidmaatschap verliest of het verbreekt;
 6. Iedere vorm van machtsmisbruik, tijdens het uitoefenen van een mandaat,  voor zichzelf of voor anderen af te wijzen
 7. Afzien van lidmaatschap of deelname aan een andere politieke partij of aan een vereniging die waarden verdedigt die niet overeenstemmen met die van VCP of die gedragingen vertonen die de partij kunnen aantasten
 8. Accepteren dat er, in geval van niet-nakomen van een van bovenvermelde engagementen, verantwoording moet afgelegd worden aan de ethische commissie van VCP, overeenkomstig artikel 12 van deze statuten.   

DEEL III : DE ORGANISATIE VAN VCP

Artikel 5: Structuren

5.1 Verticale structuren
De Partij is gestructureerd op vier niveaus: het Vlaams niveau, het provinciaal niveau, het arrondissementeel  niveau en het gemeentelijk niveau. Ieder niveau beschikt over een vergadering met de leden van het betreffende niveau, die verder "de Vergadering" wordt genoemd en een uitvoerende macht die "de Raad" wordt genoemd . VCP-jongeren verenigt de studenten en jonge leden van 16 tot 30 jaar. Zij bepalen hun statuten en werkwijze met respect voor deze statuten en laten die goedkeuren door de vlaamse Raad. VCP Internationaal vertegenwoordigt de leden die in het buitenland verblijven.
5.2 Horizontale structuren
Ieder niveau kan voor specifieke onderwerpen gespecialiseerde commissies en subcommissies creëren met ter zake deskundige leden. Die commissies geven raad aan de structuren van de partij over onderwerpen uit de actualiteit en zij beantwoorden met ijver de vragen die door de verschillende instanties worden gesteld. Ze bereiden een programmaproject voor. Op Vlaams niveau worden ze georganiseerd door het politiek secretariaat dat de Voorzitter secretaris aanwijst. De andere groepen staan ook onder het toezicht van de politieke secretaris.

Artikel 6: Principes voor een goed bestuur

6.1. De Voorzitter roept de bijeenkomst van zijn vergadering of zijn Raad bijeen, hetzij op eigen initiatief, hetzij op vraag van ten minste een derde van de leden. Hij leidt de debatten waarbij hij erop let dat de leden zich op een democratische wijze kunnen uitdrukken en men duidelijke beslissingen kan nemen. Hij vertegenwoordigt de instantie die hij voorzit ten opzichte van de hogere instanties. Hij wordt in geval van verhindering vervangen door de secretaris. Bij gelijkheid van stemmen geeft de stem van de Voorzitter of zijn vervanger de doorslag. Iedere instantie mag iemand uitnodigen om zonder stemgerechtigheid deel te nemen aan haar vergaderingen. Ze kan bij de meerderheid van haar leden andere leden coöpteren tot een maximum van 20 % van haar leden .
6.2. De secretaris bepaalt in samenspraak met de Voorzitter van dezelfde instantie de dagorde van de bijeenkomst en bezorgt die aan de leden. De dagorde van een bijeenkomst kan aangevuld worden met punten op vraag van een van de aanwezige leden, als dat aanvaard wordt door 2/3 van de aanwezige leden. De secretaris stelt eveneens het verslag van de bijeenkomst op.
6.3. De schatbewaarder maakt de boekhouding van zijn instantie op en legt die er ten minste één keer per jaar aan voor. Hij brengt verslag uit van zijn beheer en geeft de boekhouding die hij opgemaakt heeft door aan de vlaamse schatbewaarder.
6.4. Ieder intern mandaat wordt toegekend voor een hernieuwbare periode van drie jaar.
6.5. De onderhandelingen in naam van de partij worden uitsluitend gevoerd door personen die daartoe rechtmatig gemandateerd zijn, volgens het betreffende niveau, door de overeenkomstige Raad, op basis van richtlijnen opgesteld door die Raad, onder controle van de vlaamse Raad. De Voorzitter van de betreffende uitvoerende Raad is daar noodzakelijkerwijze bij betrokken. De onderhandelaars brengen regelmatig verslag uit over de vooruitgang van de onderhandelingen en ze letten erop dat ze gedekt zijn door de betreffende Raad voor ze tot een akkoord komen.
6.6. Op provinciaal en locaal niveau moet iedere alliantie of coalitie met een andere politieke formatie worden goedgekeurd, vóór iedere bekendmaking, door de vlaamse Raad, op voorafgaand advies van de vergadering van het betreffende niveau. Op regionaal, communautair, vlaams en Europees niveau, moet iedere alliantie of coalitie met een andere politieke formatie worden goedgekeurd, vóór iedere bekendmaking, door de vlaamse Vergadering op voorstel van de vlaamse Raad.

Artikel 7: Vlaams niveau

7.1. De vlaamse Vergadering
De vlaamse Vergadering omvat alle leden. Ze moet minstens één keer per jaar samengeroepen worden. Haar dagorde wordt opgesteld door de vlaamse Raad en meegedeeld aan de leden, volgens de modaliteiten van het Reglement van Interne Orde. Die dagorde bevat verplicht het verslag van het beheer van de vlaamse Raad en het ontslag van de leden van de vlaamse Raad. Ze is de enige die bevoegd is om de statuten goed te keuren of om, op voorstel van de vlaamse Raad,  te beslissen over hun wijziging, in overeenkomst met de paragraaf die volgt.
De huidige statuten kunnen alleen gewijzigd worden als een Vergadering van alle leden wordt bijeengeroepen door de vlaamse Raad, die dat tenminste 10 dagen op voorhand meedeelt. Die samenroeping moet de tekst met de wijzigingen bevatten, die voorgesteld zijn door de vlaamse Raad op basis van een gewone meerderheid. Die wijzigingen moeten worden goedgekeurd door een 2/3 gekwalificeerde meerderheid van de aanwezige leden.
In uitzonderlijke gevallen kunnen de leden via een met de post verstuurde brief worden geraadpleegd. Wanneer de voorgestelde wijziging door 2/3 van de leden wordt goedgekeurd, kan ze in de statuten worden opgenomen.
Ze keurt de verkiezingsprogramma's goed voor de Europese, federale, regionale en communautaire verkiezingen en de lijst van kandidaten voor die verkiezingen. Een Reglement van Interne Orde wordt opgesteld door de vlaamse Raad en goedgekeurd door de vlaamse Vergadering.
7.2. De vlaamse Raad
De volgende personen zijn van rechtswege lid van de vlaamse Raad met stemgerechtigheid:
de Voorzitter van VCP, de vlaamse mandatarissen, een vertegenwoordiger per provincie bij afwezigheid van mandatarissen, de provinciale Voorzitters of hun vervangers, de Voorzitter van de VCP Jongeren of zijn vervanger, de Voorzitter van VCP Internationaal of zijn vervanger, de secretaris generaal, de politieke secretaris, de schatbewaarder
Zij die gecoöpteerd zijn door de leden van rechtswege overeenkomstig artikel 6 §1 al. 2 zijn eveneens lid met stemgerechtigheid.
De vlaamse Raad bepaalt de politieke lijn en beheert de partij overeenkomstig de door de vlaamse Vergadering goedgekeurde beleidslijnen. Ze controleert en bewaakt de werking van de instanties van de partij, ondersteunt het werk van de commissies, stelt de Europese, vlaamse en regionale verkiezingsprogramma's voor en legt ze voor aan de vlaamse Vergadering. Ze organiseert de vlaamse Vergadering. Ze bereidt de verkiezingslijsten voor van de kandidaten voor de Senaatsverkiezingen en die voor het Europees parlement. Ze kijkt de boekhouding na en keurt ze goed.
7.3. De Voorzitter
Hij wordt gekozen via het algemeen kiesrecht van de leden. Hij leidt de partij en de werking van de vlaamse uitvoerende Raad. Hij stelt aan de vlaamse Raad de benoeming voor en, na het vervallen van hun ambtstermijn, het ontslag van de secretaris-generaal, de politieke secretaris en de schatbewaarder.
7.4. De secretaris generaal
Hij wordt benoemd door de vlaamse Raad op voorstel van de Voorzitter. Hij is bevoegd voor het dagelijks beheer en de uitvoering van de beslissingen van de vlaamse Raad.
7.5 De politieke secretaris
Hij wordt benoemd door de vlaamse Raad op voorstel van de Voorzitter. Hij coördineert de werking van de studiecommissies, organiseert de voorbereiding van de verkiezingsprogramma's en bereidt de politieke standpunten voor. Hij is ook verantwoordelijk voor de politieke vorming van leden en kandidaten.
7.6. De schatbewaarder
Hij wordt benoemd door de vlaamse Raad op voorstel van de Voorzitter. Hij waakt over de goede financiële gezondheid van de Partij en brengt verslag uit op iedere bijeenkomst van de vlaamse Raad over de toestand van de partijfinanciën. Hij controleert de boekhouding van de provinciale en gemeentelijke instanties en kan de bewijsstukken van de uitgaven en ontvangsten opvragen bij de schatbewaarder van de lokale instantie. Hij is bestuurder van de VZW van beheer die opgericht is overeenkomstig de bepalingen van de wet van 4 juli 1989. Iedere verbintenis tot een uitgave boven 2500 € moet worden goedgekeurd door de vlaamse Raad.
7.7 De Voorzitter van de VCP Jongeren
Hij wordt verkozen door de vergadering van studenten en jongeren. Hij zetelt in de vlaamse Raad.
7.8. De Voorzitter van VCP Internationaal
Hij wordt verkozen door de vergadering van leden die in het buitenland verblijven. Hij zetelt in de vlaamse Raad.

Artikel 8: Provinciaal niveau

De provinciale Vergadering is samengesteld uit de leden van de provincie of, voor wat Brussel betreft, van het arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde. Ze keurt het verkiezingsprogramma goed voor de provinciale verkiezingen evenals de lijst met kandidaten voor de verkiezingen van de Kamer. Iedere drie jaar verkiest de provinciale Vergadering de provinciale Voorzitter. Die stelt aan de provinciale Raad de benoeming voor van een secretaris en een schatbewaarder.
De volgende personen zijn lid van de provinciale Raad met stemgerechtigheid:
De provinciale Voorzitter; de vlaamse, regionale en provinciale mandatarissen van de provincie evenals de kandidaten die benoemd zijn als lijstaanvoerders; de Voorzitters van de Arrondissementsraden; de secretaris; de schatbewaarder
De provinciale Raad volgt de provinciale politiek. Ze bereidt het verkiezingsprogramma van de provinciale verkiezingen voor en stelt aan de provinciale Vergadering de lijst van de kandidaten voor de verkiezingen van de Kamer voor. Ze voert op lokaal gebied de beslissingen van het vlaams niveau uit. Ze coördineert de activiteiten van de lokale en arrondissementsinstanties
.
Artikel 9: Niveau van het kiesarrondissement

De Arrondissementsvergadering is samengesteld uit de leden van het kiesarrondissement. Ze keurt de lijsten goed voor de regionale en provinciale verkiezingen. Elke drie jaar kiest de Arrondissementsvergadering de Voorzitter van het arrondissement. Die stelt aan de Arrondissementsraad de benoeming van een secretaris en een schatbewaarder voor.
De volgende personen zijn lid van de Arrondissementsraad met stemgerechtigheid:
De Voorzitter van het arrondissement; de vlaamse, regionale en provinciale mandatarissen van het arrondissement, evenals de kandidaten die benoemd zijn als lijstaanvoerders; de Voorzitters van de lokale afdelingen of hun vertegenwoordigers (een vertegenwoordiger per politiezone voor het arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde); de secretaris; de schatbewaarder
De Arrondissementsraad stelt aan de Arrondissementsvergadering de lijst met kandidaten voor de regionale en provinciale verkiezingen voor. Ze voert op lokaal gebied de beslissingen van het vlaams en provinciaal niveau uit. Ze coördineert de activiteiten van de lokale instanties. In de provincies waar slechts één kiesarrondissement is (Waals Brabant en Brussel-Halle-Vilvoorde), vallen de provinciale en arrondissementsinstanties samen.

Artikel 10: Gemeentelijk niveau - lokale Afdeling

De lokale afdeling (of lokale Vergadering) is samengesteld uit de leden van één of meer gemeenten. Ze keurt het kiesprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen goed, evenals de lijst met kandidaten en de eventuele samenwerking met andere politieke groepen, met inachtname van de bepalingen in artikel 6.6. Iedere drie jaar verkiest ze de leden van de lokale Raad en de Voorzitter van de lokale Afdeling. Die stelt aan zijn Raad de benoeming voor van een secretaris en een schatbewaarder. De gemeentelijke verkozenen van VCP behoren ook tot de Raad. De lokale Raad volgt de gemeentelijke politiek, bereidt het kiesprogramma voor, stelt aan de lokale afdeling de lijst met kandidaten voor de verkiezingen voor, evenals de eventuele samenwerking met andere politieke groepen. Ze voert op lokaal gebied de beslissingen uit van de vlaamse, provinciale en arrondissementsniveaus.

Artikel 11. Vorming van de kieslijsten

De lijsten met kandidaten voor de verkiezingen worden opgemaakt, volgens het betreffende niveau, door de overeenkomstige Raad.

11.1 Voor de Senaat en het Europees Parlement
De vlaamse Raad nodigt alle leden uit die het wensen, om hun kandidatuur te stellen binnen een termijn van minimum 15 dagen en bepaalt de regels voor indiening van de kandidaturen en van de interne campagnes. De vlaamse Raad stelt vervolgens aan de vlaamse Vergadering een lijst voor die opgesteld is op basis van de ontvangen kandidaturen. De Vergadering aanvaardt het voorstel van de vlaamse Raad of beslist met een gewone meerderheid over een nieuwe samenstelling van de lijst.

11.2 Voor de Kamer van volksvertegenwoordigers, de Gemeenschappen en Regio's, de Provincies en de Gemeenten
Voor de verkiezingen op die machtsniveaus nodigt de Raad van de betreffende kieskring alle leden uit die het wensen om hun kandidatuur te stellen binnen een termijn van minimum 15 dagen en bepaalt ze de regels voor indiening van de kandidaturen en van de interne campagnes. De betreffende Raad stuurt naar alle leden van haar kieskring een lijstvoorstel opgesteld op basis van de ontvangen kandidaturen. De leden worden uitgenodigd dat voorstel goed te keuren of te wijzigen. De definitieve lijst wordt opgesteld op basis van een stemming door de leden.

Artikel 12. Het Comitévoor ethiek en deontologie

Het Comité voor ethiek en deontologie beslist over de eventuele sancties die aan een lid worden opgelegd, als die de huidige statuten niet respecteert. Ze neemt slechts een beslissing nadat ze het lid de kans heeft gegeven om zijn standpunt uiteen te zetten en middelen tot verweer aan te wenden. Ze is samengesteld uit drie "wijzen", die geen intern of verkozen mandaat kunnen bekleden en door de vlaamse Raad zijn benoemd voor een hernieuwbaar mandaat van vier jaar. Voordat de zaak aanhangig gemaakt wordt bij het Comité voor ethiek en deontologie, zal de nationale Voorzitter luisteren naar beide partijen en als scheidsman hen trachten te verzoenen. De straffen die kunnen opgelegd worden zijn de verwittiging, de schorsing of de uitsluiting. De uitsluiting moet de goedkeuring krijgen van de vlaamse Raad. Het Comité voor ethiek en deontologie kan door iedere instantie van VCP gevraagd worden om advies te geven.

Artikel 13. De raadgevers

Zij worden benoemd door de Raad op voorstel van de Voorzitter voor een termijn van drie jaar. De raadgevers volgen de werking van de partij op. Zij ontvangen de notulen van de Raad, alsook de maandelijkse nieuwsbrief, en volgen het verloop van de website. De raad die ze geven, wordt in de Raad van Bestuur  besproken. Het door de raadgevers uitgebrachte advies is vrijblijvend en niet bindend. Zij komen minstens één keer per jaar samen. Raadgevers kunnen ook als ‘onafhankelijke’ fungeren, wanneer het lidmaatschap van VCP om maatschappelijke redenen niet kan opgenomen worden.