POLITIEK PROJECT
     
     
 

POLITIEK PROJECT VAN VCP
Wat wij geloven...

Dit document bevat de uitgangspunten van het politiek gedachtegoed van VCP. Op basis daarvan zullen haar programma en politieke keuzes worden bepaald. Na raadpleging zal dit document ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering van de partij.

Het gedachtegoed van VCP is open, evoluerend en dynamisch. Het huidig politiek project kan dus zeker met latere bijdragen verrijkt worden.

Bij het begin van het derde millennium kunnen we uit meerdere tekenen afleiden dat er voor de mensheid een nieuw tijdperk aangebroken is. De uitdagingen van onze tijd vragen om nieuwe antwoorden. VCP wil een nieuwe visie, oriëntatie en werkwijze ontwikkelen voor het bestuur van de maatschappij. Vele jaren hebben wij de christelijk  geïnspireerde waarden verdedigd waarin wij geloven en waarvan sommigen menen te mogen beweren dat ze voorbijgestreefd zijn. Er zijn dan twee mogelijkheden. Ofwel verloochenen we onze waarden en volgen we de mode, ofwel denken we na over ons christelijke geïnspireerd politiek ideaal en over hoe we dat kunnen vormgeven door onze politieke keuzes op een vernieuwde wijze te bevestigen.

Dat heeft ons ertoe gebracht de VCP (Vlaamse Christen Democraten) op te richten.

VCP is een christelijke partij omdat haar politieke actie gebaseerd is op christelijke waarden die universeel zijn. Deze waarden en principes zijn diepgeworteld in onze Europese cultuur en zijn daardoor gemeenschappelijk voor gelovigen en niet-gelovigen. Iedereen die streeft naar vrede en broederlijkheid kan zichzelf herkennen in de christelijke idealen van VCP. Wij willen kerk en staat gescheiden houden, want zij hebben elk hun eigen domein. Onze visie op het algemeen welzijn is gefundeerd op de Bijbel en de sociale leer van de Kerk om onze kijk op de wereld te verlichten, om onze gedachten te voeden en onze hoop te laten groeien.

Ons politiek project heeft aandacht voor ieder mens en ook voor de gehele mens, met inbegrip van zijn spiritualiteit. Er zijn  heel wat uitdagingen op het gebied van cultuur, moraal, opvoeding, economie en politiek, waar christelijke waarden een belangrijke rol kunnen spelen bij het zoeken naar oplossingen.

VCP is een democratische partij, want ons politiek project is gebaseerd op de erkenning dat alle mensen gelijkwaardig zijn.  De rechten van de mens zijn onafhankelijk van zijn geboorte, eigenheid, ras, geslacht, overtuigingen,…  Het feit een mens en een uniek persoon te zijn is belangrijker dan eender welk onderscheid tussen mensen. VCP is van oordeel dat iedere persoon een bijzondere aandacht verdient, te beginnen bij de zwaksten.

Een democratische partij verdedigt ook het principe van de vrije meningsuiting in onze maatschappij, want dit leidt tot een volwaardig pluralisme. Om dit te bereiken moet elke persoon volledig gerespecteerd worden in zijn identiteit en verscheidenheid en moet hij zich vrij kunnen uitdrukken. Als dat niet het geval is, als onder voorwendsel van openheid of verdraagzaamheid bepaalde overtuigingen niet meer geuit mogen worden, dan verwordt het pluralisme tot een eenheidsdenken. Respect voor verscheidenheid wordt immers nooit bereikt door ontkenning van iemands identiteit.

Tenslotte wil VCP als democratische partij echt ten dienste staan van alle burgers en het recht van spreken waarborgen voor al haar leden.


De persoon staat centraal
De persoon, zijn waardigheid en zijn vrije ontplooiing zijn voor ons, vanuit onze personalistische en christelijke visie, het belangrijkste. Dit is het startpunt van het streven naar algemeen welzijn als doel van de politieke actie.

De waardigheid van de persoon betekent eerst en vooral respect voor het leven vanaf de conceptie tot aan de natuurlijke dood. De mens mag nooit gereduceerd worden tot een ‘ding’ of een gebruiksvoorwerp.

De persoon centraal plaatsen betekent ook gelijkheid tussen iedereen. Hierbij zorgt de organisatie van de sociale gerechtigheid ervoor, vanuit een geest van solidair delen met elkaar, dat niemand sociaal uitgesloten wordt. Gelijke kansen betekent dat iedereen een opleiding, werk en woning kan vinden, toegang heeft tot gezondheidszorg en zijn leven tot het einde in goede omstandigheden kan doorbrengen.

Daarnaast betekent de persoon centraal plaatsen de vrijheid waarborgen om een eigen levensbeschouwing te ontwikkelen, een bepaalde vorm van onderwijs te kiezen en een sociaal of cultureel netwerk uit te bouwen. Vrijheid betekent ook de mogelijkheid om te vernieuwen en te ondernemen. Het privé-initiatief is een bron voor het scheppen van werkgelegenheid en het bevorderen van het algemeen welzijn voor iedereen.

Gelijkheid en vrijheid kunnen zich anderzijds niet los van elkaar ontwikkelen of gepaard gaan zonder verantwoordelijkheid. De mens heeft namelijk een menselijke gemeenschap nodig om zich te kunnen ontplooien. Om zowel de vrijheid als de verantwoordelijkheid in deze samenleving te respecteren, willen wij het principe van subsidiariteit hanteren. Dat zorgt ervoor dat verantwoordelijkheid en gezag zo dicht mogelijk bij de burger liggen.

Het gezin
Het gezin, gebaseerd op een engagement van trouw tussen een man en een vrouw, is de hoeksteen van de samenleving. Er moet dan ook prioriteit gegeven worden aan de herwaardering van het huwelijk en de ouderlijke verantwoordelijkheid, zodat ouders de tijd en energie aan hun gezin kunnen besteden die zij wensen. Daartoe is een gezinspolitiek, onafhankelijk en aanvullend op het algemeen systeem van de solidariteit, belangrijk.

Dergelijke gezinspolitiek wil:

 • aan ouders de middelen geven om hun kinderen in de beste omstandigheden op te voeden;
 • aan iedere jongere de mogelijkheid bieden om hun talenten te ontwikkelen via vorming en opleiding;
 • actief familiedrama’s voorkomen


Opvoeding en onderwijs
Na het gezin is de kwaliteit van opvoeding en onderwijs eveneens van groot belang voor de samenleving. De rol en doelstellingen van de school moeten blijvend de nodige aandacht krijgen. Om de kwaliteit van ons onderwijs te verhogen, hanteren wij de volgende principes :

 • De ouders zijn de belangrijkste opvoeders van hun kinderen;
 • de ouders vertrouwen het onderricht toe aan scholen die zij vrij moeten kunnen kiezen en organiseren;
 • De scholen kunnen in alle vrijheid  hun pedagogisch project opbouwen, hun programma’s concretiseren, tot vrije actie overgaan en ontvangen daartoe van de overheid al de  evenredige subsidies toegekend aan ieder kind;

die vrijheid van organisatie moet gepaard gaan met:

 • Een gemeenschap die toeziet op de leerprogramma’s van de scholen en die de vrijheid van invulling respecteert in het kader van de vrije meningsuiting;
 • respect voor de wettelijke normen betreffende de vorming van onderwijzers;
 • de verplichting om iedere leerling/student te aanvaarden die het pedagogisch project van de school wil volgen en respecteert;
 • een strikte toepassing van het principe van gelijkheid, waardoor ouders vrij een school kunnen kiezen;
 • het principe van gratis onderwijs, dat voor ieder kind dezelfde keuzevrijheid garandeert. Hierbij willen we niet,  dat onderwijsinstellingen die geconfronteerd worden met bijzondere problemen, uitgesloten worden van extra hulp. 


Arbeid en economie
Om zich te ontplooien heeft de mens een netwerk van relaties nodig waarin hij verantwoordelijkheid kan dragen: hij is hij is auteur en geen toeschouwer van zijn leven en van de maatschappij.  De mens heeft zowel in zijn gezin als in de maatschappij door zijn professionele activiteiten verantwoordelijkheid.

De bedrijfswereld volgt voornamelijk de wetten van de markt. De markteconomie, die louter een geheel is waarbij goederen en diensten worden geproduceerd, betekent zeker niet dat materiële waarden belangrijker zijn dan andere. Integendeel, de markt kan op lange termijn niet goed functioneren zonder een klimaat waarin eerlijkheid en integriteit in de sociale omgang worden bevorderd. Economische activiteit is overigens slechts waardevol als ze gedragen wordt door een ethiek, een geweten en een streven naar algemeen welzijn.

Bijgevolg is een van onze belangrijkste doelstellingen de vermindering van de armoede en de vooruitgang van de mensheid, zowel bij ons als in de rest van de wereld. De markt is het instrument bij uitstek om dat te bereiken, door werkgelegenheid te creëren, een zo groot mogelijk welzijn te verschaffen en de noodzakelijk middelen te produceren. De rol van de Staat is het bepalen en bewaren van een structuur waarin privé-initiatieven zich ontwikkelen.

Arbeid beperkt zich overigens niet tot bezoldigde en professionele activiteiten. Het verwijst naar iedere menselijke activiteit waarin de mens zich ontplooit en waarmee hij een bijdrage levert aan de ontwikkeling van de maatschappij.

Het begrip arbeid omvat dus niet alleen de bezoldigde activiteiten, maar ook een groot aantal niet-bezoldigde activiteiten zoals jeugdbewegingen, verenigingsleven, bejaardenhulp, steun aan mensen in moeilijkheden, de opvoeding van kinderen, alsook heel wat andere vrijwillige initiatieven die niet minder wezenlijk zijn voor het welzijn in de maatschappij. Omwille van hun bijdrage aan de maatschappij, vinden wij dat die niet-winstgevende activiteiten geherwaardeerd moeten worden.
De bedrijfswereld dient ten slotte ook belang te hechten aan de kwaliteit van het leven en het milieu. VCP wil daartoe bijdragen.


De rol van de Overheid
De belangrijkste taak van de overheid is zorgen voor sociale en burgerlijke vrede in de samenleving, de veiligheid van de mensen, hun goederen en het respect voor de grondwettelijke vrijheden en de wetten dankzij een efficiënt gerecht en een efficiënte politie.De Staat moet ten slotte de openbare diensten leveren.

De overheid moet ook waken over de economische en sociale gerechtigheid, die nodig zijn voor een rechtvaardige markt. Daarom moet ze binnen de markt eerlijke concurrentie, transparantie, respect voor sociale gerechtigheid en de solidariteit bevorderen. Ze moet de bescherming van de zwaksten waarborgen en, indien nodig, zelf de armsten steunen.

De overheid moet bij de uitvoering van deze opdrachten, zoals het beheer van de budgetten, zo efficiënt mogelijk de welvaart bevorderen die verbonden is aan een goede opbrengst van economische activiteiten.


De Vlaamse cultuur
We willen de Vlaamse cultuur met haar christelijke wortels ondersteunen. Het beschermen van de Nederlandse taal hoort daarbij. Of dit moet gebeuren in een federale, confederale of Soevereine Vlaamse Staat laten we in het midden. We streven naar een rechtvaardige democratie waarbij bevoegdheden aan verantwoordelijkheden worden gekoppeld.
Hierbij beogen we een vereenvoudiging en transparantie van de staatsstructuren en bureaucratie.


Vlaanderen en België in het hart van Europa en van de wereld

Naast ons engagement in gezinnen, bedrijven en verenigingen dragen wij ook bij aan de opbouw van een ruimere gemeenschap : die van Vlaanderen en België in het hart van Europa.

Het eerbiedigen van onze eigen culturele identiteit zal ons leren spontaan andere culturen te eerbiedigen.  Pluralisme betekent voor VCP niet het ontkennen van een identiteit, maar, integendeel, het bevorderen van respect voor verschillen. VCP wenst dat die Europese gemeenschap democratischer, transparanter en efficiënter wordt en zich baseert op het principe van subsidiariteit. Dit principe veronderstelt het behoud van de tussenliggende gezagsinstanties als bevoorrechte schakels met de burgers.

Nog ruimer gezien, wil VCP ook problemen aanpakken die voortkomen uit de globalisering en de daarmee samenhangende migraties. Daarbij geloven wij dat migratie en samenwerking nauw met elkaar verbonden zijn. Gedreven samenwerking is noodzakelijk voor een gunstige evolutie in de verhoudingen tussen Noord en Zuid en om antwoord te bieden aan de politieke en materiële instabiliteit die leidt tot emigratie. We moeten enerzijds aandacht hebben voor de kwetsbare bevolkingsgroepen die bij ons leven en vaak geen andere mogelijkheid hadden dan hun toevlucht te zoeken in ons land. Anderzijds is het ook belangrijk om zo veel mogelijk de levensomstandigheden in het land van herkomst van migranten te verbeteren. Daarom wenst VCP dat internationale organisaties vooral vrede en duurzaam ontwikkelingssamenwerking in alle landen bevorderen.


De verantwoordelijkheid van de burger.
VCP is zich bewust van het verlangen van een groot deel van de bevolking om de burgerzin op de eerste plaats te zetten. De verantwoordelijkheidsethiek houdt in dat iedereen zowel rechten als plichten heeft ten opzichte van de gemeenschap. Dit betekent dat de eisen betreffende nationale en internationale solidariteit een engagement vragen van iedereen voor het welzijn van allen.

VCP wil noch een wereld met twee snelheden, noch een niets betekenend burgerschap ondersteunen. Wij vinden  het belangrijk  dat iedereen die in ons land woont en wil deelnemen aan verkiezingen als kiezer of kandidaat de rechten en de plichten verbonden aan het staatsburgerschap erkent door de verwerving van de Belgische nationaliteit, uitgezonderd als de wet iets anders voorschrijft.

Voorts moet ook de wederzijdse verantwoordelijkheid tussen de burgers en de Staat en tussen de burgers onderling versterkt worden. In het bijzonder moet er aandacht zijn voor mensen die alleen zijn en geïsoleerd. Zij moeten ook volwaardige medeburgers in de samenleving kunnen zijn. Daartoe is het belangrijk dat de overheid de ontwikkeling van een heel verenigingsleven steunt en bevordert.

VCP hanteert voor de verdediging van haar waarden op politiek vlak de volgende ethische principes:  

 • de politieke actie beschouwen als een dienst;
 • informeren, de waarheid zeggen, de kiezer onvoorwaardelijk respecteren;
 • trouw zijn aan de waarden die we verdedigen en aan onze beloften;
 • alleen doelen vooropstellen die realistisch en haalbaar zijn;
 • onze waarden verdedigen met respect voor onze tegenstanders.

Om dat programma te verwezenlijken, beloven de mandatarissen van VCP:  

 • hun mandaat uit te voeren met respect voor de principes en het politiek project van de partij;
 • hun mandaat correct uit te oefenen en er minstens één keer per jaar verslag over uit te brengen bij de leden van de partij;
 • geen functies te cumuleren waardoor de mandataris zowel controleur en gecontroleerde, rechter en partij zou zijn.

Wij hebben onze nieuwe partij,  VCP, durven oprichten, omdat we onze verantwoordelijkheid als geëngageerde burgers willen opnemen. Wij willen samen met u allen bouwen aan een democratische maatschappij en een menswaardige samenleving. Wij willen samen met u een cultuur van vrijheid opbouwen gebaseerd op christelijke waarden.